ബിഗ്ബോസില്‍നിന്നും മജ്സിയ ബാനു പുറത്തായത് വോട്ടിംഗ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടില്ല; ശരിക്കും പുറത്താകേണ്ടിയിരുന്നത് അനൂപ്

Videos