സിവില്‍ സര്‍വീസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു

Education News

ജൂണ്‍ 27ന് നടത്താനിരുന്ന സിവില്‍ സര്‍വീസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു. ഒക്ടോബര്‍ 10 ന് പരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന് യു.പി.എസ്.സി അറിയിച്ചു. രണ്ടാം കോവിഡ് തരംഗം രാജ്യത്ത് ശക്തമായതോടെയാണ് പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കുന്നതെന്ന് യു.പി.എസ്.സി അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.