ട്രോളിങ് നിരോധനം ജൂൺ 9 മുതൽ ജൂലൈ 31 വരെ

Breaking News

ട്രോളിങ് നിരോധനം ജൂൺ 9 മുതൽ ജൂലൈ 31 വരെ 52 ദിവസം നടപ്പാക്കാനുള്ള എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി കൊല്ലം കലക്ടർ ബി.അബ്ദുൽ നാസർ. ട്രോളിങ് നിരോധനത്തിന് മുന്നോടിയായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂനിയൻ നേതാക്കൾ, ഹാർബർ മാനേജ്മെൻറ് സമിതി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരുമായി ഓൺലൈൻ യോഗം നടത്തി. മത്സ്യസമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും നടപ്പാക്കുന്ന ട്രോളിങ് നിരോധനത്തോട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് കലക്ടർ അഭ്യർഥിച്ചു.

നിരോധനം ബാധകമല്ലാത്ത ഇൻ ബോർഡ് വള്ളങ്ങൾ, മറ്റു ചെറിയ യാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്ക് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നതിന് ശക്തികുളങ്ങരയിലെയും നീണ്ടകരയിലെയും മത്സ്യഫെഡ് ബങ്കുകളും അഴീക്കൽ ഭാഗത്ത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ബങ്കുകളും പ്രവർത്തിക്കും. വള്ളങ്ങളുടെ മത്സ്യം വിൽക്കുന്നതിന് നീണ്ടകര ഹാർബർ തുറക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.